De wet Moderne Slavernij in het Verenigd Koninkrijk
Moderne slavernij is een misdrijf dat een weerzinwekkend misbruik van mensenrechten tot gevolg heeft. Dit wordt in de Modern Slavery Act 2015 van het Verenigd Koninkrijk omschreven als de volgende misdrijven: 'slavernij, dienstbaarheid en dwangarbeid of verplichte arbeid' en 'mensenhandel'.

De bepaling betreffende 'Transparency in Supply Chains' (transparantie in toeleveringsketens) van de Modern Slavery Act heeft tot doel ondernemingen een rol te laten spelen om moderne slavernij in hun toeleveringsketens en organisaties te voorkomen.

Elke organisatie die bedrijfsactiviteiten uitvoert in het Verenigd Koninkrijk en een totale jaaromzet heeft van 36 miljoen Britse pond of meer is verplicht een verklaring betreffende slavernij en mensenhandel te publiceren voor elk boekjaar van de organisatie.

De verplichtingen van Herman Miller in het kader van de Modern Slavery Act
Herman Miller ontwerpt en produceert kantoormeubels. De internationale tak van het bedrijf handelt onder de naam Herman Miller Ltd, een dochteronderneming van Herman Miller Inc.

Onze toeleveringsketen omvat een aantal onafhankelijke bedrijven op internationaal niveau, die de grondstoffen, componenten, complete producten en andere items leveren die nodig zijn om aan de bedrijfsbehoeften van Herman Miller te voldoen.

Het huidige beleid inzake Slavernij en Mensenhandel
Herman Miller is van mening ons gedrag ertoe doet. Het is belangrijk dat we juist handelen. Een bestaan op basis van integriteit en het naleven van een duidelijke en ethische code heeft geresulteerd in een goed bedrijf, een geweldige plek om te werken en een betrouwbare investering. Dergelijk gedrag omvat alle werkterreinen van ons bedrijf, inclusief de manier waarop we binnen onze organisatie met elkaar omgaan en hoe we met klanten, partners en overheden omgaan.

Herman Miller Ltd houdt zich aan de richtsnoeren die door het moederbedrijf zijn opgesteld, waarin wordt bevestigd dat Herman Miller, Inc. en zijn dochterondernemingen zich inzetten om hun activiteiten op een ethische, rechtmatige, milieuverantwoorde en maatschappelijk verantwoorde manier uit te voeren.

De leveranciers van Herman Miller zijn verplicht zich te houden aan de Gedragscode voor Leveranciers, die is opgesteld om ervoor te zorgen dat zij dezelfde ethiek en grondbeginselen hebben als Herman Miller.

De Gedragscode voor Leveranciers, samen met de contractuele betrekkingen, bevatten de voorwaarden voor hun samenwerking met ons. Voorbeelden van criteria zijn onder meer: het waarborgen van vrijgekozen werkgelegenheid, geen kinderarbeid en betaling van het minimumloon.

De volledige tekst van de Gedragscode voor Leveranciers is beschikbaar op de website:
www.hermanmiller.com/supplier-code-of-conduct

Leveranciers – Huidige status
In het huidige boekjaar is een audit van onze toeleveringsketen uitgevoerd met de nadruk op gebieden waar mogelijk een hoog risico op schending van de Modern Slavery Act bestaat; wij hebben geen bewijs van enige schending geconstateerd.

De bedrijven die aan een audit zijn onderworpen hebben ook bevestigd dat zij ons beleid inzake Slavernij en Mensenhandel begrijpen en dat zij niet bij dergelijke praktijken zijn betrokken.

Een aantal andere relevante beleidslijnen die niet-naleving van de wet op moderne slavernij en mensenhandel verbieden, zijn:

1. HR-procedures voor werknemers
2. Beleid inzake werving, selectie en on-boarding
3. Beleid inzake persoonlijk gedrag

In aanvulling op het bovenstaande voltooide werk is Herman Miller ook bezig vervolgvragenlijsten voor leveranciers samen te stellen om meer informatie van onze toeleveringsketen te verkrijgen en ervoor te zorgen dat die leveranciers in staat zijn gevallen van moderne slavernij en mensenhandel binnen hun organisatie te onderzoeken en te voorkomen.

Lopende werkzaamheden en ontwikkelingen
Wij blijven wereldwijd risicogebieden onderzoeken zodat wij de audit van onze leveranciersketen kunnen uitbreiden en volledige naleving met ons bedrijfsbeleid kunnen garanderen.

De afdeling voor juridische zaken en naleving is verantwoordelijk voor het samenstellen en ontwikkelen van een cursus die aan werknemers over de hele wereld zal worden aangeboden. Wij onderzoeken momenteel mogelijkheden om de cursus aan onze kring van leveranciers aan te bieden zodat zij de cursus kunnen voltooien.

Deze cursus zal het bewustzijn van moderne slavernij op internationaal niveau binnen het bedrijf vergroten. Het doel hiervan is om te zorgen dat al onze personeelsleden weten waar zij voor op hun hoede moeten zijn en dat zij over de middelen beschikken om mogelijke schendingen van de regels met betrekking tot moderne slavernij aan een manager of de afdeling juridische zaken en naleving van het bedrijf te melden.

Getekend

Handtekening van Herman Miller Ltd President Andy Lock.

Andy Lock
President - Herman Miller Ltd