1. Contactinformatie

Internationaal adres
Herman Miller Ltd
1 Portal Way
Melksham
SN12 6GN
Verenigd Koninkrijk

U kunt ook contact opnemen met ons met betrekking tot de website HermanMiller.com

2. Definities
HermanMiller.com is een website die op het internet wordt onderhouden door Herman Miller, Inc., 'Website' of 'site' verwijst naar HermanMiller.com. 'Klantwebsites'. 'Dealerwebsites' en 'Leverancierwebsites' worden gehost door Herman Miller, Inc., 'Gebruiker' of gezamenlijk 'Gebruikers' verwijst naar een partij die toegang heeft tot de site. 'Toegang' betekent bezichtiging of het op andere wijze verkrijgen van informatie die zich bevindt op HermanMiller.com. 'Overeenkomst' heeft betrekking op deze Gebruiksvoorwaarden en alle latere wijzigingen. 'Persoonlijke informatie' heeft betrekking op Gebruikersinformatie die vrijwillig is ingediend aan Herman Miller, Inc. door Gebruiker, zoals naam, adres, woonplaats, provincie, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, functietitel, en werkgever.

3. Beschrijving van aangeboden diensten
Herman Miller, Inc. biedt HermanMiller.com en Klantwebsites als een service aan zijn dealers, leveranciers, detailhandelaren en klanten. Klantwebsites zijn ontworpen om relaties te verbeteren en bedrijfsprocessen te ondersteunen tussen Herman Miller, Inc. en onze dealers, klantbeïnvloeders, leveranciers, en klanten. Niet alle producten zijn in alle markten verkrijgbaar.

4. Acceptatie van voorwaarden
Lees de volgende Gebruiksvoorwaarden en Disclaimer zorgvuldig voordat u HermanMiller.com gebruikt. Door via het internet of een ander medium toegang te verkrijgen tot de site, accepteert en stemt Gebruiker in met alle voorwaarden in deze Gebruikersovereenkomst.

Herman Miller, Inc. behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment, zonder verdere kennisgeving voor de Gebruiker te wijzigen, inclusief het opleggen van een vergoeding voor toegang tot bepaalde materialen die op de site beschikbaar zijn. Elke wijziging in deze Gebruiksvoorwaarden is onmiddellijk na ontvangst van de kennisgeving van Herman Miller, Inc. effectief. De kennisgeving kan worden verspreid via e-mail, berichten op de site, of elk ander middel waarmee een Gebruiker de kennisgeving kan ontvangen. Gebruikers moeten deze Gebruiksvoorwaarden periodiek controleren op wijzigingen. Elk gebruik van de site nadat wijzigingen zijn aangebracht, wordt geacht als een acceptatie van deze gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Herman Miller, Inc. behoudt zich het recht voor om het gebruik van de site te monitoren.

Herman Miller, Inc. heeft het exclusieve recht om de toegankelijkheid, de gebruiksuren, functies op de site en alle andere informatie die op de site kan worden gevonden te regelen. Herman Miller, Inc. kan toegang tot alle of enkele delen van de site beperken of informatie of inhoud van de website op elk moment verwijderen. Herman Miller, Inc. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving deze site op elk moment te stoppen.

Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het voorzien in de apparatuur die is gerelateerd met toegang tot de website, inclusief alle computer-, communicatieapparatuur, telefoon of andere apparatuur.

5. Auteursrechten en handelsmerken
Herman Miller, Inc. of zijn externe contentproviders bezitten en behouden alle wereldwijde rechten in het intellectuele eigendom van deze site, inclusief, maar niet beperkt tot handelsmerken, uitvindingen, ideeën, handelsgeheimen, het 'uiterlijk en het gevoel' van de site, zijn kleurcombinaties, het ontwerp, en alle andere grafische elementen, en het auteursrecht in en naar zijn oorspronkelijke inhoud. U kunt aannemen dat alles wat u op de site leest en ziet auteursrechtelijk of anders is beschermd en eigendom is van Herman Miller, Inc. of een externe partij die een licentie heeft op het recht om content van Herman Miller, Inc. te gebruiken. Niets wat u op de site leest of ziet mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd, verzonden, gepubliceerd, weergegeven of gebruikt voor commercieel gebruik zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Herman Miller, Inc.

Lijst van handelsmerken van Herman Miller, Inc.

6. Geautoriseerde gebruiken
Herman Miller, Inc. verleent de gebruiker een beperkt recht om de volgende gebruiken te maken van zijn auteursrechtelijk beschermde informatie van de site ('Geautoriseerde gebruiken'). U mag de inhoud van de site uitsluitend reproduceren voor persoonlijk, niet-commercieel, educatief en informatief gebruik en alleen als u deze gereproduceerde inhoud intact laat met de juiste eigendomsbepaling en weergave van de auteursrechtenmelding. Architecten en ontwerpers mogen het fotogalerijgedeelte van deze site downloaden en gebruiken in verband met biedingen of verkoopverzoeken door ons en onze geautoriseerde dealers van onze meubels en producten aan eindklanten voor interne opleidingen en seminars. Dus kunt u op de site content downloaden of afdrukken onder de voorwaarde dat u dat doet voor een goedgekeurd gebruik en onder de voorwaarde dat u niets van de informatie, waaronder auteursrechten en handelsmerken, verwijdert of wijzigt. U heeft geen toestemming om iets van de content van de site te printen, kopiëren, reproduceren, distribueren, licentiëren, overdragen, verkopen, verzenden, uploaden, downloaden, opslaan, publiekelijk weer te geven, of te wijzigen.

Media kunnen contact opnemen met Corporate Communications op media_relations@hermanmiller.com voor toestemming om de auteursrechtelijk beschermde informatie te gebruiken.

Geautoriseerd gebruik is geen titeloverdracht en onder deze toestemming mag u niet:

(a) De content van de site op enige wijze wijzigen;

(b) De content van de site gebruiken voor een weergave in het openbaar (commercieel of niet-commercieel) of voor een doeleinde anders dan voor Geautoriseerd gebruik;

(c) Auteursrechten, handelsmerken, of andere eigendomsvermeldingen verwijderen van de materialen;

(d) De content van de site overdragen aan een andere persoon, de content van de site 'framen' of 'in-line koppelen', 'deep links' plaatsen naar de content van de site of de content van de site 'mirroren' op een andere server (raadpleeg onze pagina Koppelingen voor gerelateerde informatie);

(e) De tekst, afbeeldingen of andere content van de site, of iets van de broncode of HTML-code kopiëren of wijzigen, herverdelen, publiceren, uploaden, aanpassen of hergebruiken, die Herman Miller, Inc. gebruikt om zijn website te genereren, behalve als onderdeel van een Geautoriseerd gebruik zonder voorgaande schriftelijke toestemming; of enig ander gedrag dat een schending is van de Auteurswet.

Geautoriseerd gebruik eindigt automatisch, zonder kennisgeving als u iets van deze Overeenkomst of een toepasselijk recht schendt. Na beëindiging moet u direct alle gedownloade of afgedrukte content van de site vernietigen.

7. Verboden gedrag
Gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in om zich te onthouden, zowel persoonlijk als via een agent, van een van het volgende:

(a) Het gebruik van een apparaat of ander middel om informatie te verzamelen over andere gebruikers.

(b) Het verzenden, installeren, uploaden of anderzijds overbrengen van een virus, programma, proces, advertentie, communicatie of ander voorwerp op de site of gerelateerde servers en netwerken.

(c) Het plaatsen van materiaal op de site dat aanstootgevend is voor een andere Gebruiker. Herman Miller, Inc. behoudt het exclusieve recht om vast te stellen wat aanstootgevend is.

(d) Het op de site plaatsen of opslaan van content die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, octrooien en publicatierechten).

(e) Het wijzigen van de informatie die op de website wordt gevonden.

(f) Het ontplooien van activiteiten waarvan Herman Miller, Inc. heeft bepaald dat het nadelig is voor het gebruik en genot van de website.

(g) Het gebruik van de website voor onwettige of lasterlijke doeleinden.

(h) Het verzenden, installeren, uploaden, plaatsen of op andere wijze overbrengen van informatie die de wetten van de Verenigde Staten schendt, of informatie plaatsen die kan leiden tot publieke onrust.

(i) De content van de site mag niet worden gebruikt in gebieden waar de verkoop van producten waarop de content van de site betrekking heeft, niet is toegestaan.

8. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid
Hoewel HERMAN MILLER, INC. heeft geprobeerd om nauwkeurige informatie op de site aan te bieden, geeft het Bedrijf geen garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of volledigheid van deze informatie en aanvaardt het geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of nalatigheden die daarin voorkomen. GEBRUIKER BETREEDT DEZE SITE OP ZIJN OF HAAR EIGEN RISICO. DE SITE WORDT AANGEBODEN OP EEN 'ZOALS HET IS, INDIEN BESCHIKBAAR'-BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE EN ALLE GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE OF NON-INBREUK WORDEN SPECIFIEK AFGEWEZEN. NOCH HERMAN MILLER, INC., NOCH ZIJN PARTNERS, WERKNEMERS, AGENTEN, OF EXTERNE CONTENTPROVIDERS ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES DAT VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF DE ONBESCHIKBAARHEID VAN INFORMATIE OF MATERIAAL OP DEZE SITE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GEDERFDE WINST, VERLIES VAN OF SCHADE AAN GEGEVENS, OF ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, GEVOLG-, COMPENSERENDE OF INCIDENTELE SCHADES, ZELFS ALS ZIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN ZULKE SCHADES.

DEZE DISCLAIMER IS VAN TOEPASSING OP ALLE GEVAAR OF LETSEL TEN GEVOLGE VAN NALATIGHEID OF VERZUIM VAN HERMAN MILLER, INC., EEN COMPUTERVIRUS OF ANDER GELIJKSOORTIG PROGRAMMA, TELECOMMUNICATIEFOUTEN OF ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN GEBRUIKERSINFORMATIE DOOR DIEFSTAL OF EEN ANDER MIDDEL. HERMAN MILLER, INC. IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR STRAFRECHTELIJKE, ONRECHTMATIGE OF NALATIGE HANDELINGEN OF NALATIGHEDEN VAN DERDEN, DIE OP DEZE SITE VAN TOEPASSING ZIJN.

HERMAN MILLER, INC. OF EEN VAN ZIJN PARTNERS, WERKNEMERS, AGENTEN, WERKNEMERS, RECHTVERKRIJGERS OF EXTERNE CONTENTPROVIDERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG ONRECHTMATIG OF ILLEGAAL GEDRAG VAN ANDERE GEBRUIKERS.

HERMAN MILLER, INC. OF EEN VAN ZIJN PARTNERS, WERKNEMERS, AGENTEN, WERKNEMERS, RECHTVERKRIJGERS OF EXTERNE CONTENTPROVIDERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE AAN UITRUSTING, APPARATUUR OF ANDERE EIGENDOMMEN VAN GEBRUIKER OF PERSOONLIJK LETSEL DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE.

9. Inhoud van derden
Herman Miller, Inc. is niet de uitgever of spreker van enige informatie op de site die wordt voorzien door externe contentproviders en Herman Miller, Inc. is niet aansprakelijk voor enige claims met betrekking tot zulke informatie. Elke vermelding van producten of diensten op de site die wordt voorzien door derden is enkel voor informatieve doeleinden en impliceert geen goedkeuring noch aanbeveling door Herman Miller, Inc. Herman Miller, Inc. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor die producten en diensten. Alle verhandelingen tussen een Gebruiker en derden die worden genoemd of worden gevonden op de site zijn uitsluitend tussen zulke gebruikers en zulke derden en zijn onderhevig aan voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke verhandelingen.

HERMAN MILLER, INC. GEEFT GEEN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, OVER DE NAUWKEURIGHEID, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE VAN DE INFORMATIE DIE IS VERSTREKT DOOR DERDEN. DIT IS MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT INFORMATIE DIE TE VINDEN IS VIA EEN LINK OP DEZE SITE, WAARMEE GEBRUIKERS INFORMATIE OP EEN ANDERE SITE KUNNEN VINDEN. DAARNAAST GEEFT HERMAN MILLER, INC. GEEN GARANTIE OVER HET BESTAAN OF DE FUNCTIONALITEIT VAN EEN SITE DIE KAN WORDEN BEREIKT VIA EEN LINK OP DEZE SITE.

Niettegenstaande heeft Herman Miller, Inc. een licentie op het gebruik van bepaalde bestanden van CHI-LLC, beschikbaar gesteld op HermanMiller.com om de website-ervaring van gebruikers te verbeteren. Deze bestanden omvatten Z-Viewer-bestanden. Elke productondersteuning die voor deze bestanden wordt geleverd, zal worden geleverd door Herman Miller, Inc. en niet door CHI-LLC. Deze bestanden zijn het intellectuele eigendom van CHI-LLC en zijn in licentie van, en niet verkocht aan Herman Miller, Inc. De gebruiker gaat ermee akkoord dat de voorwaarden van deze Overeenkomst met betrekking tot het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal en alle andere intellectuele eigendomsrechten van toepassing zijn op het intellectuele eigendom van CHI-LLC. De gebruiker gaat ermee akkoord dat enig materiaal dat eigendom is van CHI-LLC niet mag worden gereconstrueerd.

10. Productinformatie
De meeste producten die worden weergegeven op de website van Herman Miller, Inc. zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt en Herman Miller, Inc. kan niet garanderen dat een product dat wordt weergegeven op de website verkrijgbaar is op het moment dat het wordt weergegeven. In sommige gevallen kan het zijn dat producten niet beschikbaar zijn bij bepaalde winkels of op bepaalde locaties.

11. Schadeloosstelling
Gebruiker stemt ermee in om Herman Miller, Inc. en zijn functionarissen, directeuren, agenten, werknemers en rechtverkrijgers te verdedigen, schadeloos te stellen en anderzijds te vrijwaren van en tegen elke oorzaak of claim, inclusief juridische kosten, verwant aan het gebruik van de site door Gebruiker.

12. Veiligheid
Het is Gebruikers verboden om de veiligheid van de site te schenden of pogingen daartoe te doen. Herman Miller, Inc. zal mogelijke schendingen onderzoeken en zal met alle toepasselijke wetgevende autoriteiten samenwerken bij het vervolgen van de overtreders. Gebruikers moet een gebruikersnaam en wachtwoord invullen voor toegang tot beveiligde extranetten. Voor bescherming tegen ongeoorloofd gebruik van uw account wordt u aanbevolen dat u de browser sluit nadat u stopt met het gebruik van de site.

Het is Gebruikers verboden om de veiligheid van de site te schenden of pogingen daartoe te doen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

(a) Het verkrijgen van ongeoorloofde toegang tot enigerlei gedeelte, functie of aangeboden dienst door of via HermanMiller.com, of enige gerelateerde systemen, servers of netwerken die met de site zijn verbonden door middel van hacken, wachtwoordmining of andere ongeoorloofde middelen;

(b) Het scannen of testen van de kwetsbaarheid van de site of een systeem, server of netwerk die/dat aan de site is verbonden;

(c) Het schenden van de beveiligings- of authenticatiemiddelen op de site of een netwerk dat aan de site is verbonden;

(d) Het uitvoeren van reverse look-ups of het traceren van enige informatie, persoonlijk of anders, van een andere Gebruiker, account van een Gebruiker, HermanMiller.com, Herman Miller, Inc. of het op andere wijze uitbuiten van een dienst of informatie die door of via de site beschikbaar wordt gesteld. Gebruikers kunnen volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst hun eigen persoonlijke informatie opvragen die is verkregen door Herman Miller, Inc;

(e) Het ondernemen van enige actie die de infrastructuur van de HermanMiller.com-site, gerelateerde systemen, servers of netwerken onredelijk of onevenredig belast;

(f) Het gebruik van een apparaat, software of andere methode die de normale prestaties, uitgevoerde transacties of iemands gebruik van HermanMiller.com verstoort of probeert te verstoren.

13. Beëindiging van de overeenkomst
Herman Miller, Inc. of de Gebruiker kunnen deze Overeenkomst beide naar eigen goeddunken beëindigen. Naast Herman Miller, Inc's andere rechten, kan Herman Miller, Inc. de toegang tot deze site ontzeggen of het lidmaatschap van een dienst die Herman Miller, Inc. op de site aanbiedt opzeggen, als Gebruiker deze overeenkomst op enige wijze schendt of gedrag vertoont dat Herman Miller, Inc. ongepast acht. In het geval van beëindiging van deze Overeenkomst zullen de maatregelen in deze paragraaf en de maatregelen die te vinden zijn in paragrafen 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 van kracht blijven.

14. Links
Links die zijn geplaatst op HermanMiller.com worden aangeboden voor het gebruik en gemak van de bezoeker. De vertoning van een link op een pagina impliceert geen goedkeuring of aanbeveling door Herman Miller, noch mag een link op geen enkele wijze worden geïnterpreteerd dat de site waarnaar wordt verwezen een relatie heeft met Herman Miller.

Herman Miller, Inc. heeft in het algemeen geen bezwaar tegen links naar HermanMiller.com vanaf sites van derden. Herman Miller, Inc. staat zonder voorgaande schriftelijke toestemming echter niet toe dat websites frames gebruiken om naar een pagina op deze site te koppelen. U mag geen namen, logo's, ontwerpen, handelsmerken of dienstmerken van Herman Miller, Inc. gebruiken in of met uw links, tenzij Herman Miller, Inc. in een specifieke schriftelijke overeenkomst met u is getreden om dat wel te doen. Als regel heeft Herman Miller, Inc. de voorkeur dat links van sites van derden koppelen naar de start-/voorpagina van HermanMiller.com.

15. Handhaving van auteursrechten
Herman Miller, Inc. honoreert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en vraagt hetzelfde van Gebruikers op de site. Herman Miller, Inc. kan naar eigen goeddunken de accounts of toegangsrechten intrekken van Gebruikers wier handelingen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten of deze op andere wijze schenden. Als u denkt dat er inbreuk is gemaakt op uw werk, voorzie Herman Miller, Inc. dan van de volgende informatie:

(a) Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die is geoorloofd om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat vermeend is geschonden;

(b) Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk dat vermeend is geschonden of, als auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site worden gedekt door een enkele kennisgeving, een representatieve lijst van deze werken op die site;

(c) Identificatie van het materiaal dat vermeend wordt geschonden of dat het onderwerp is van schendende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waar toegang naar moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om het voor Herman Miller, Inc. mogelijk te maken om het materiaal te identificeren;

(d) Informatie die redelijkerwijs voldoende is om het voor Herman Miller, Inc. mogelijk te maken om contact op te nemen met de klagende partij, zoals adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres;

(e) Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw meent dat gebruik van het materiaal op een manier waarover wordt geklaagd, niet is toegestaan door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet; en

(f) Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat vermeend wordt geschonden.

Op het bovenstaande adres onder de sectie Contactinformatie kan contact worden opgenomen met Herman Miller, Inc.

16. Diversen
Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Herman Miller, Inc. en Gebruiker met betrekking tot materie hiervan. Alle eerdere overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, tussen Herman Miller, Inc. en Gebruiker met betrekking tot de materie hiervan worden vervangen. Als enig deel van deze overeenkomst om welke reden dan ook onuitvoerbaar blijkt te zijn, dan zal dat deel als afgescheiden worden gezien en heeft dit geen invloed op de afdwingbaarheid van de overige voorwaarden. Bij schending van deze Overeenkomst door Gebruiker kan Herman Miller, Inc. alle beschikbare wettelijke of billijke rechtsmiddelen nastreven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot directe, indirecte, strafschades en schadeloosstelling. De herstelmaatregelen van Herman Miller, Inc. zijn cumulatief en niet exclusief. Het niet uitoefenen van een rechtsmiddel door Herman Miller, Inc. of het niet afdwingen van enig deel van deze Overeenkomst, mag op geen enkel moment fungeren als een vrijwaring van een rechtsmiddel of van het recht om enig deel van de Overeenkomst af te dwingen op enig tijdstip daarna. Gebruiker stemt ermee in dat onafhankelijk van enige wet of verordening die het tegendeel bewijst, elke claim of actie die voortvloeit uit of met betrekking tot deze Overeenkomst moet worden ingediend binnen een (1) jaar nadat deze claim of rechtszaak zich voordeed, of voor altijd verjaard is. Herman Miller, Inc. garandeert niet dat de inhoud van de site geschikt is of beschikbaar is voor gebruik in alle locaties. Gebruikers van de site zijn verantwoordelijk voor naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst worden behandeld door de wetten van de staat Michigan in de Verenigde Staten, niettegenstaande eventuele wetsconflictprincipes. Elke actie met betrekking tot deze Overeenkomst moet worden ingediend en behandeld in een federale of staatsrechtbank in de staat Michigan in de Verenigde Staten en elke Gebruiker stemt in met de exclusieve jurisdictie en locatie van deze rechtbanken voor een dergelijk doel.

17. Privacyverklaringen
Informatieverzameling: Informatie die u aan ons geeft

Herman Miller, Inc. waardeert uw vertrouwen. Al onze medewerker-eigenaren zijn verplicht zich te houden aan de hoogste ethische normen bij het verzamelen, het gebruik en de bescherming van alle informatie die u met ons wilt delen. Persoonlijke informatie wordt alleen verzameld wanneer Gebruikers dat vrijwillig online indienen of wanneer vrijwillig een account wordt aangemaakt. Voorbeelden van informatietypen die we verzamelen zijn: naam, adres, stad, provincie, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, functietitel en werkgever. We nemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat Persoonlijke informatie accuraat, volledig en actueel is. We gebruiken Persoonlijke informatie alleen intern en alleen voor het doel van het verstrekken aan elke Gebruiker van de informatie die zij vrijwillig hebben verzocht en voor het vastleggen van de acceptatie van deze Gebruiksvoorwaarden. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om: Herman Miller, Inc. alle Persoonlijke informatie van de Gebruiker die in onze database is opgeslagen te laten verwijderen; toegang tot Persoonlijke informatie die is verzameld over de Gebruiker te laten verwijderen; alle verzamelde informatie te corrigeren en bij te werken door het schriftelijk versturen van dergelijke verzoeken naar de bovenstaande contactgegevens.

We verhuren, verkopen of wisselen geen informatie uit over websitebezoekers, behalve als dat bij wet is vereist. We beperken toegang tot bezoekersinformatie tot gekwalificeerde werknemers van Herman Miller. Derden die toegang nodig hebben tot bezoekersinformatie van HermanMiller.com om operationele of andere ondersteunende diensten te leveren die zijn vereist door Herman Miller, Inc. moeten voldoen aan onze hoge beveiligingsnormen. We verzamelen alleen de bezoekersinformatie die nodig is om ons bedrijf te beheren en onze websites te verbeteren.

Informatieverzameling: Automatische informatieverzameling
Herman Miller, Inc. gebruikt bepaalde elektronische hulpmiddelen om het gebruikte browsertype en besturingssysteem vast te stellen. Deze informatie is alleen voor gebruik door Herman Miller, Inc. om het gedrag van de Gebruiker te begrijpen, wat de kwaliteit en functionaliteit helpt verbeteren.

Informatieverzameling: Cookies
Cookies zijn kleine gegevensbestanden die vaak worden opgeslagen op iemands computer als deze een nieuwe website bezoekt. Herman Miller, Inc. gebruikt cookies om de ervaring van de Gebruiker te helpen optimaliseren wanneer deze HermanMiller.com bezoekt. Deze cookies helpen ook om de computers van Gebruikers voor beveiligingsdoeleinden te identificeren. Deze cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie. De Gebruiker kan ervoor kiezen om zijn of haar browser in te stellen om cookies te weigeren. Weigering van cookies kan de ervaring op veel websites, inclusief HermanMiller.com, echter nadelig beïnvloeden.

18. Contactinformatie voor webhostingdiensten
Herman Miller, Inc. host intern HermanMiller.com, websites van klanten, dealerwebsites en websites van leveranciers. Als u vragen heeft over HermanMiller.com of websites van Klanten, Dealers en Leveranciers met betrekking tot de werking van deze site, de privacyverklaring of het gedrag, kunt u ons bereiken met de bovenstaande contactinformatie.