Werk in uitvoering

Bij Herman Miller hebben we een eigen, aparte aanpak wat betreft de manier waarop we ons werk indelen, het gereedschap en de technologie die we gebruiken en de plekken waar we bijeenkomen om dit te doen.


Tekst: Mindy Koschmann

Video: The Work

Herman Miller heeft een uniek perspectief op de werkomgeving, met name als het gaat om onze thuisbasis. Wij zijn van mening dat in de toekomst alles zal draaien om netwerken – netwerken die ons helpen om geweldige dingen te bereiken. Wij bouwen deze netwerken zowel intern als extern op, zowel lokaal als mondiaal.

Om dit doel te verwezenlijken, hebben we onlangs de Design Yard, onze thuisbasis in West-Michigan, getransformeerd tot een omgeving die een organisatie van hoog-presterende individuen en hun netwerken kan herbergen. Onze insteek was dat de Design Yard mensen dichter bijeen moet brengen via een gevoel van gemeenschap en gedeelde doelstellingen, en mensen moet motiveren om hun meest betekenisvolle werkresultaten te realiseren.

Our Plaza setting is the vibrant and dynamic heart of the landscape, where people can come together and intuitively take the pulse of the organization.

Onze Plaza (plein) indeling werkt als het levendige en dynamische hart van het landschap, een plek waar mensen intuïtief de hartslag van de organisatie kunnen voelen.

A forty-foot-long coffee bar offers a place to socialize and get work done.

Een twaalf meter lange koffiebar biedt plaats voor sociale interactie en om te werken.

“Ik werk in een ander deel van de Design Yard, maar ik ga zo vaak mogelijk naar de koffiebar. Het licht en het open gevoel hier is geweldig, en de energie die alle mensen in de ruimte uitstralen.”

-Mark Beckman, Ingenieur

A playful mix of classic and contemporary designs offers a diverse array of places for people to socialize, converse, and work.

De speelse mix van klassieke en moderne ontwerpen biedt een divers palet aan plekken waar mensen sociaal met elkaar kunnen omgaan, met elkaar kunnen praten en kunnen werken.

The floorplan is designed to foster creativity, ease collaboration and workflow, and inspire people to do their best work.

Het grondplan is ontworpen om creativiteit te stimuleren, om samenwerking en de workflow natuurlijk te laten verlopen en om mensen te inspireren zodat ze optimaal kunnen werken.

Gedurende de planning hebben we ernaar gestreefd om alle storende factoren en afleidingen te verwijderen die we normaal gedurende de werkdag tegenkomen. Wij wilden elk element van het kantoorlandschap bewust zo plaatsen dat het intuïtief gedrag stimuleert. Zo’n omgeving dient als een bestemming waar mensen willen zijn en waar ze zich deel voelen van een gemeenschap waar ze graag bij willen horen.

We refer to our e-Business team's space as a Clubhouse, a working neighborhood with a variety of individual and group work points that enable people to move freely between tasks.

Wij verwijzen naar de ruimte van ons e-Business-team als een Clubhouse – een werkgemeenschap met een diversiteit aan plekken waar individuen en groepen kunnen werken, en waar mensen makkelijk tussen taken kunnen wisselen.

The new layout is highly collaborative and supportive of an individual's need for focus. People can retreat to semi-private workstations when they need to concentrate on complex tasks.

De nieuwe lay-out stimuleert de samenwerking en ondersteunt de behoefte van individuen om zich te kunnen concentreren. Mensen kunnen zich terugtrekken in semi-afgesloten werkstations wanneer ze zich op complexe taken moeten concentreren.

“We hebben nauw samengewerkt met het ontwerpteam om te zorgen dat de nieuwe ruimte geschikt is voor de manier waarop we nu werken en dat deze met ons mee kan ontwikkelen terwijl ons team verandert en groeit. Ik zie nu al dat de planning heeft geloond, omdat mensen die normaal thuis werken nu steeds meer tijd op kantoor doorbrengen.”

-Bryan Showers, Manager e-Business integratie

In the Brand Design group's Hive setting each team member has a home, and a place to get their individual work done in proximity to others.

In de Hive (zwerm) omgeving heeft elk teamlid van de Brand Design-groep een eigen thuis en een plaats waar ze hun individuele werk gedaan kunnen krijgen in de buurt van anderen.

Long, centralized benches provide individual work points as well as ample space for co-creation.

Lange, centrale banken bieden zowel plaats aan individuele werkplekken als voldoende ruimte voor co-creatie.

Residents can stow personal belongings or work tools in storage lining the perimeter.

Medewerkers kunnen hun persoonlijke bezittingen of werkgereedschap opbergen in opslagplekken die langs de hele buitenrand van de ruimte geplaatst zijn.

Dankzij uitgebreid onderzoek en planning hebben we een serie ruimtes geïdentificeerd en geïmplementeerd die ontworpen zijn om optimaal te kunnen werken en te interacteren. Wij noemen deze omgevingen Settings (opstellingen). Deze omvatten omgevingen voor groepen om samen te werken, afgeschermde vergaderruimten en ruimten waarin individueel en geconcentreerd kan worden gewerkt.

Deze Settings vormen ons nieuwe werklandschap. Het is ontworpen om mensen de zelfstandigheid te geven die ze wensen en nodig hebben door keuze te bieden en door een gevoel van gemeenschap te bevorderen – net zoals in een levendige stad. Op zo’n werkplek zullen mensen direct teruggrijpen op wat ze kunnen doen, waar ze kunnen gaan, waar dingen voor zijn en waarom ze zijn zoals ze zijn.

This Cove setting, a group space adjacent to the North American Marketing team's individual workstations, allows people to assemble and engage with one another for a short period of time.

In deze Cove (beschutte plek) omgeving – een groepsruimte die naast de individuele werkstations van het marketingteam voor Noord-Amerika ligt – kunnen mensen voor korte perioden bijeenkomen en elkaar spreken.

In the design of every Meeting Space, considerations for remote participants are as important as those in the room.

Bij het ontwerp van elke vergaderruimte is het net zo belangrijk om rekening te houden met medewerkers die op afstand deelnemen als met de mensen die in de ruimte aanwezig zijn.

Three semi-enclosed Haven settings just off our Plaza offer people places for private phone calls or to power through their work.

Drie semi-afgesloten Haven (toevluchtsoord) omgevingen op korte afstand tot onze Plaza bieden mensen de ruimte om privégesprekken over de telefoon te voeren of even flink door te werken.

Havens allow for concentrative, focused work without distractions, and are places where people can retreat and unwind.

Havens bieden de mogelijkheid tot geconcentreerd en gefocust werk zonder afleiding. Het zijn bovendien plekken waar mensen zich kunnen terugtrekken en kunnen ontspannen.

“De materialen, artwork en voorwerpen in de Design Yard vormen een visuele uitdrukking van onze traditie, creativiteit en onze mensgerichte ontwerpaanpak.”

-Mindy Koschmann, schrijver/redacteur

Bovendien biedt het nieuwe ontwerp ruimte aan 40 procent meer mensen zonder dat we daarvoor de bestaande ruimte moesten uitbreiden. We hebben in alle werkteamruimten het aantal vergaderruimten vergroot en gedeelde samenwerkgebieden geïntegreerd.

Designed to support the presentation of content, this enclosed Forum has clear points of focus for everyone in the room.

Dit afgesloten Forum is ontworpen om het presenteren van content te ondersteunen en beschikt over diverse duidelijke focuspunten voor alle aanwezigen.

Not far from the Plaza, along a highly trafficked pathway, a bar-height counter provides the Customer Experience Team, and others‚ place to get work done between appointments.

Op korte afstand van de Plaza, langs een drukke doorgangsroute, biedt een balie plaats aan het klantenervaringteam – en aan anderen – om tussen afspraken in te kunnen werken.

A library just off the Plaza accommodates individuals' needs for privacy and focus.

Dichtbij de Plaza is er een bibliotheek die ruimte biedt voor privacy en focus.

De hoofdreden dat we de Design Yard als een voortdurend experiment beschouwen, is de onvermijdelijkheid van verandering – een levend prototype waar we onze theorieën over werk en werkplekken blijven verbeteren. We blijven de effectiviteit van de ruimte meten met onze unieke tools, waaronder onderzoek naar het ruimtegebruik en observaties. Dit voortdurende onderzoek helpt ons om de ontwerpelementen die goed werken te herkennen en andere die voor verbetering vatbaar zijn te doorgronden.

Onze voortdurende verbetering van de Design Yard zal ervoor zorgen dat het een positieve bijdrage zal blijven leveren aan onze ervaring van werk. Het zal altijd een omgeving zijn waar Herman Miller tot leven komt en waarin wij maximaal kunnen presteren.

A long, bar-height bench next to the Education group's space is a favorite spot for quick huddles and brainstorming sessions.

Naast de ruimte van de Opleidingsgroep is een lange bank met de hoogte van een bar die de favoriete plek vormt om snel even samen te hokken en om te brainstormen.

This technology-enabled, enclosed Meeting Space offers everyone a clear line of sight when information is shared.

Deze afgesloten vergaderruimte voldoet aan alle technologische vereisten en biedt iedereen duidelijk zicht wanneer er informatie wordt gedeeld.

The Executive Leadership Team's space acts much like a working neighborhood, where close proximity is driving collaboration and decision-making.

De ruimte van het managementteam functioneert zoals als een woonbuurt waarin wordt gewerkt, waarbij de korte afstanden de samenwerking en het nemen van beslissingen stimuleren.

The materials, artwork, and artifacts at the Design Yard are a visual expression of our legacy, creativity, and our human-centered approach to design.

De materialen, artwork en voorwerpen in de Design Yard vormen een visuele uitdrukking van onze traditie, creativiteit en onze mensgerichte ontwerpaanpak.

With all of the executives working in one place, decisions that would normally take weeks can now be resolved with a quick conversation.

Dankzij de situatie waarbij het gehele management op één plek bij elkaar zit, kunnen zaken die normaal weken zouden duren nu met een kort gesprek opgelost worden.

When the team needs to gather, they can retreat to a Cove, a setting that offers comfortable seating, white boards, and technology that allows the team to share information.

Wanneer het team bij elkaar moet komen, kan het zich terugtrekken in een Cove – een omgeving met makkelijke stoelen, whiteboards en alle technologie die het team nodig heeft om informatie te delen.

Outside the Executive Leadership Team space, co-workers stop for an impromptu chat in a pair of Ward Bennett-designed Sled Chairs.

Buiten de ruimte van het managementteam staat een tweetal Sled-stoelen ontworpen door Ward Bennett, waar medewerkers stoppen voor een spontaan gesprek.

Afbeeldingen door Mark Mahaney